Ca urmare a proceselor industriale și sociale din ce în ce mai avansate generatoare de cantități mari de deșeuri, s-au conturat de-a lungul timpului la nivel național și internațional strategii și planuri privind managementul deșeurilor, urmărindu-se, în principal, evitarea formării deşeurilor, valorificarea și, în ultimă instanță, îndepărtarea acestora.

Conform dispozițiilor Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, primul obiectiv al oricărei politici privind deșeurile ar trebui să fie reducerea la minimum a efectelor negative ale generării și gestionării deșeurilor asupra sănătății populației și asupra mediului. Politica privind deșeurile ar trebui să urmărească reducerea consumului de resurse și să favorizeze aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor.

Statele membre au obligația de a recupera și a elimina deșeurile într-un mod care să nu pericliteze sănătatea umană și mediul, interzicând abandonarea, descărcarea sau evacuarea necontrolată a deșeurilor. Se impune ca deșeurile să fie tratate fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, plante sau animale, fără a cauza neplăceri din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta peisajul sau zonele de interes special.

La nivelul Uniunii Europene se urmărește accelerarea tranziției către o economie circulară, bazată pe un nivel înalt de eficiență a resurselor, pe reducerea deșeurilor și pe rate ridicate de reciclare în toate sectoarele.

Protejarea mediului înconjurător reprezintă poate unul dintre cele mai prezente subiecte ale zilelor noastre, înfățișând provocări dificil de gestionat, având în vedere complexitatea acestuia.

Comisia Europeană a decis în anul 2017 să acţioneze în judecată România la Curtea Europeană de Justiţie pentru că autorităţile nu au reuşit să închidă 68 de depozite municipale de deşeuri neconforme care reprezintau un risc serios pentru sănătatea oamenilor şi mediu.

În cursul anului trecut, Comisia Europeană a transmis României mai multe scrisori de punere în întârziere, solicitându-i, printre altele, să închidă, să etanșeze și să restaureze din punct de vedere ecologic un număr important de depozite de deșeuri care au beneficiat de o perioadă de tranziție în conformitate cu Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.

Așadar, se poate observa că, asemănător altor țări europene, și pentru țara noastră, componentele de valorificare și îndepărtare a deșeurilor prezintă dificultăți de gestionare.

Considerăm că problemele ar putea fi soluționate în principal prin garantarea punerii în aplicare într-un mod eficient a dispozițiilor legale în materie. Suplimentar acestui aspect, apreciem că utilizarea responsabilă a resurselor ar putea conduce la atingerea rezultatelor pe care societatea le urmărește.

Având în vedere importanța pe care o prezintă subiectul privind gestionarea eficientă a deșeurilor și implicit protecția mediului înconjurător, se impune ca toți factorii decizionali implicați să depună diligențele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor trasate de Comisia Europeană.

Societatea Civilă de Avocați Simion, Nere & Iordache asigură de mai mulți ani consultanță juridică în domeniul tehnologiei performante, în cadrul unor mari proiecte care folosesc principiile unei construcții sustenabile, dar și responsabile faţă de mediu, al noilor tehnologii de tip echipamente, electrice și electronice, în domeniul apelor, al tratării levigatului, precum și al dezvoltării unui management integrat și sustenabil al deşeurilor. Calitatea suportului juridic acordat clienților noștri în domeniile enumerate a determinat adoptarea de soluții de business la cele mai înalte standarde.